Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

02.12.2009

Про гіпноз і вибори

Про гіпноз і вибори (україномовна версія)


Екскурс.
1989 рік. Радянський Союз. На загальнодержавному телебаченні сеанси гіпнозу лікаря - психіатра Анатолія Михайловича Кашпіровського. Черги в магазинах. Криза влади. Соціальна напруга. Рекет. Корупція. Країна гине…

Дежавю.
2009 рік. Україна. На загальнонаціональному телеканалі «1+1» сеанси гіпнотерапевта Анатолія Михайловича Кашпіровського. Черги в аптеках. Фінансова криза. Пандемія грипу AH1N1. Невиплачені кредити. Соціальна напруга. Систематичні пограбування банків. Корупція. Окремі політики пророкують країні загибель…

По-суті.
Серед психологів достатньо часто можна почути роздуми з приводу внеску сеансів Анатолія Кашпіровського в процес розпаду Радянського Союзу. У чому полягала мета введення усього населення СРСР у гіпнотичний стан? Чи для того щоб відволікти увагу громадян від внутрішньої та зовнішньої політичної кризи? Чи з метою відтермінування неминучого соціального вибуху? Або ідея масового гіпнозу готувала психіку населення для безболісного сприйняття у недалекому майбутньому радикальних політичних трансформацій? Сподіваюсь з часом історики проллють світло правди на ці запитання. Хоча, можливо скоро ми й самі зможемо отримати істинні відповіді. Адже, разом із початком в Україні президентської передвиборчої кампанії загальнонаціональний телеканал «1+1» дивним чином воскресив Анатолія Михайловича на телебаченні та розпочав на всю країну демонструвати його сеанси.

Відомо, що найбільш легко піддаються гіпнозу особи, які хоч раз у житті були введені у цей стан. Якщо здійснювати гіпнотичний вплив на фоні перевтоми психіки людини багатьма соціальними потрясіннями, різноманітними страхами (наприклад, панічні стани, викликані фактом пандемії свинячого грипу в країні), то загальний рівень схильності її до сугестії збільшується в рази!

Як правило, на практиці гіпнотерапевти під час сеансів закладають у підсвідомість пацієнта різноманітні «ключі доступу», завдячуючи яким, у майбутньому вони отримують можливість, ледь не миттєво, викликати у гіпнотика бажану поведінку. З їх допомогою гіпнотизер, навіть не особисто, а використовуючи лише запис власного голосу чи відеозображення, може у будь-який момент «відкрити» людину для потрібного йому навіювання.

Свого часу через радянське загальнодержавне телебачення та численні концертні тури країною, Кашпіровський багато разів гіпнотизував понад 200 мільйонів громадян союзних республік, до складу яких входила й сучасна Україна. На думку фахівців-психологів, Анатолій Михайлович під час таких сеансів разом із лікувальними установками формував у населення і «ключі доступу».

На фоні брудних політичних технологій, котрими супроводжується теперішня виборча кампанія, важко утриматись від припущення, що трансляція телепередачі «Сеанс Кашпіровського» на загальнонаціональному телеканалі «1+1», який має величезну телеглядацьку аудиторією, не є «троянським конем» когось з кандидатів в Президенти України. Сьогодні вік глядачів, які за радянських часів піддавались гіпнотичному впливу з боку Кашпіровського, знаходиться в межах від 25 до 80 років. Погодьтесь – величезний електоральний масив. А завдяки телебаченню очі та вуха цих людей стають беззахисними перед непомітними «ключами» відомого гіпнотизера.

Хочеться вірити, що все не так сумно, і вільне волевиявлення українців не знаходиться під загрозою. Але, на моє глибоке переконання, з метою попередження можливих зазіхань на основи демократії в нашій державі слід перенести показ телепередач за участю Анатолія Кашпіровського на час після виборів Президента України, або у кращому випадку відмовитись від цих «сеансів» взагалі, оскільки гіпноз, крім лікувальних властивостей має численні протипоказання та негативні для здоров’я людини побічні ефекти.

Довідка*
Небажаними ефектами застосування гіпнозу за Т.Н. Ахмедовим та Н.В. Дьячуком можуть бути: гіпноманія, істеричні припадки та сумеркові стани свідомості, галюцинації, конвульсії, уповільнення дихання та серцебиття аж до повної їх зупинки.

І.П. Брязгунов в якості протипоказань для застосування гіпнозу відносить такі захворювання та стани організму, як: інтоксикації, підвищена температура, діенцефальні та гіпертонічні кризи, епілептичні та істеричні напади, порушення свідомості та інтелекту, серцево-судинна недостатність, схильність до кровотеч.


Список використаних джерел.

1. Ахмедов Т.Н. Гипноз. Новейший справочник. – М.: «Эксмо», 2005 год.
2. Дьячук Н.В. Азбука гипноза. (Книга первая). – М.: «КСП», 1995 год.
3. Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. – Киев: «Здоров’я», 1977 год.


Максим Ростоцький

О гипнозе и выборах (русскоязычная версия)

Экскурс.
1989 год. Советский Союз. На общегосударственном телевидении сеансы гипноза врача – психиатра Анатолия Михайловича Кашпировского. Очереди в магазинах. Кризис власти. Социальное напряжение. Рэкет. Страна погибает…

Дежавю.
2009 год. Украина. На общенациональном телеканале «1+1» сеансы гипнотерапевта Анатолия Михайловича Кашпировского. Очереди в аптеках. Финансовый кризис. Пандемия гриппа AH1N1. Невыплаченные кредиты. Социальное напряжение. Систематические ограбления банков. Коррупция. Отдельные политики предрекают стране гибель…

По-существу.
Среди психологов достаточно часто можно услышать размышления по поводу вклада сеансов Анатолия Кашпировского в процесс распада Советского Союза. В чём заключалась цель введения всего населения СССР в гипнотическое состояние? Может для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутреннего и внешнего политического кризиса? Или с целью отсрочить неминуемый социальный взрыв? Быть может, идея массового гипноза, готовила психику населения для безболезненного приятия в недалёком будущем радикальных политических трансформаций? Надеюсь, со временем историки прольют свет правды на эти вопросы. Хотя, возможно, скоро мы и сами сможем получить истинные ответы. Поскольку вместе с началом в Украине президентской избирательной кампании общенациональный телеканал «1+1» удивительным образом воскресил Анатолия Михайловича на телевидении и на всю страну стал демонстрировать его сеансы.

Известно, что наиболее легко поддаются гипнозу люди, которые хотя бы раз в жизни были введены в это состояние. Если производить гипнотическое воздействие на фоне переутомления психики человека многими социальными потрясениями, разнообразными страхами (например, панические состояния, вызванные фактором пандемии свиного гриппа в стране), то общий уровень его склонности к суггестии увеличивается в разы!

Как правило, на практике гипнотерапевты во время сеансов закладывают в подсознание пациента разнообразные «ключи доступа», благодаря которым, в будущем они получают возможность, почти мгновенно, вызвать у гипнотика желаемое поведение. С их помощью гипнотизёр даже не лично, а, используя лишь запись собственного голоса или видеоизображения, может в любой момент «открыть» человека для нужного ему внушения.

В своё время через советское общегосударственное телевидение и многочисленные концертные туры, Кашпировский многократно гипнотизировал более 200 миллионов граждан союзных республик, в состав которых входила и современная Украина. По мнению специалистов–психологов, Анатолий Михайлович во время таких сеансов вместе с лечебными установками формировал у населения и «ключи доступа».

На фоне грязных политических технологий, сопровождающих нынешнюю избирательную кампанию, трудно воздержаться от предположения, что трансляция телепередачи «Сеанс Кашпировского» на общенациональном телеканале, имеющем огромную зрительскую аудиторию, не является «троянским конём» кого-либо из кандидатов в Президенты Украины. Сегодня возраст зрителей, подвергавшихся при Советском Союзе гипнотическому воздействию со стороны Кашпировского, находится в рамках от 25 до 80 лет. Согласитесь – огромный электоральный массив. А благодаря телевидению, глаза и уши этих людей становятся беззащитными перед незаметными «ключами» известного гипнотизёра.

Хочется верить, что всё не так грустно, и свободное волеизъявление украинцев не находится под угрозой. Тем не менее я глубоко убеждён в необходимости с целью предупреждения возможных покушений на основы демократии в нашей стране, перенести показ телепередач с участием Анатолия Кашпировского на время после выборов Президента Украины или в лучшем случае отказаться от этих «сеансов» вообще, поскольку гипноз, кроме лечебных свойств имеет большое колличество противопоказаний и негативных для здоровья человека побочных эффектов.

Справка*
Побочными эффектами применения гипноза по Т.Н. Ахмедову и Н.В. Дьячуку могут быть: гипномания, истерические припадки и сумеречные состояния сознания, галлюцинации, конвульсии, замедление дыхания и сердцебиения до полной их остановки.

И.П. Брязгунов в качестве противопоказаний для применения гипноза относит такие заболевания и состояния организма, как: интоксикации, повышенная температура, диэнцефальные и гипертонические кризы, эпилептические и истерические припадки, нарушение сознания и интеллекта, сердечно-сосудистая недостаточность, склонность к кровотечениям.


Список использованной литературы.

1. Ахмедов Т.Н. Гипноз. Новейший справочник. – М.: «Эксмо», 2005 год.
2. Дьячук Н.В. Азбука гипноза. (Книга первая). – М.: «КСП», 1995 год.
3. Слободяник А.П. Психотерапия, внушение, гипноз. – Киев: «Здоров’я», 1977 год.


Максим Ростоцкий


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine