Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

29.09.2006

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЛАДИ. УКРАЇНА – ОДНА ДЛЯ ВСІХ РОДИНА

УКРАЇНА – ОДНА ДЛЯ ВСІХ РОДИНА!Шановні журналісти і депутати, не промовчіть так, як у 30-х роках промовчали у фашистській Німеччині.

Всеукраїнська громадська організація «Телеглядацька асоціація батьків України» звернулась до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з проханням надати правову оцінку новинним матеріалам, розрахованим на загальну аудиторію глядачів, телеканалів 1+1 та СТБ, в ефірі яких 28 липня 2006 року лунали мати та образливі для єврейської нації вигуки. З метою проведення експертної оцінки зазначених матеріалів на предмет відповідності нецензурної лайки та виразів, які можуть ображати євреїв, моральності української нації, її духовному і культурному розвитку та задля об’єктивного вирішення порушених нашою організацією питань, Нацрада звернулась до Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі із проханням провести відповідну експертизу, оскільки, саме на Національну комісію згідно діючого законодавства України було покладено обов’язок по захисту моральності та культури нашої держави, збереженню її духовності та традицій, забезпеченню належного виховання підростаючого покоління.

Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі було прийнято до розгляду звернення Нацради та здійснено відповідну експертизу, яка мала б бути (з огляду на мету створення комісії) спрямованою на захист суспільної моралі в державі, і яку з дивних причин одноособово провів в.о. Голови комісії Бойко Микола Іванович без будь яких засідань комісії, дебатів, притаманних колегіальному органу, та надання кожному члену комісії для ознайомлення матеріалів по цьому зверненню. Висновок підписаний Бойко став історичним шоком у діяльності по захисту суспільної моралі.

Текст висновку:

«Матеріали новин телеканалів «СТБ» та «1+1» від 28 липня 2006р надіслані Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення не містять порушень Закону України «Про захист суспільної моралі»

Експертний висновок №228
лист від 22.09.2006 року №344
За підписом Бойко М.І.

Висновок цинічний, нефаховий та ганебний! Виникає запитання: чиї інтереси захищає цей чиновник?

Перед тим, як його робити, «захиснику суспільної моралі» – пану Бойко слід було б прочитати Закон України «Про захист суспільної моралі» і уяснити собі, що суспільна мораль–це система цінностей (в тому числі культурних та духовних) притаманна народу! Невже українська культура і духовність базуються на маті та антисемітизмі, а українець без мату не українець?

Кожний кваліфікований юрист обов’язково з’ясував би значення терміну суспільна мораль (юридична довідка наводиться нижче) перед тим, як використовувати Закон, і уяснив би для себе, що він охоплює широкий спектр відносин і не тільки торкається андрології, якою займається Микола Бойко. Саме в силу вірного розуміння поняття мораль в демократично розвинених країнах у репортажах ЗМІ новинного характеру використовується звуковий сигнал замість нецензурних виразів, тим більш, коли є небезпека, що такі слова почують діти. І власне тому демократичні законодавства не допускають вживання у місцях скупчення людей, на вулиці матів та образливих для цілої раси чи нації слів і передбачають за такі факти юридичну відповідальність.

Нещодавно у Сполучених Штатах Америки улюбленець мільйонів, голлівудський актор Мел Гібсон, не публічно, а у приватній розмові із поліцейським, допустив вислови, що могли б образити євреїв і це стало суспільним резонансом для всього світу, яке потягло для актора численні проблеми та змусило його довго і часто вибачатись. А про вислови щодо афроамериканців годі й вже казати, оскільки у США це суворо карається. І ніхто в світі такий прояв демократії, спрямований на захист всіх рас та національностей своєї держави, не називає цензурою.

До прикладів прояву демократії слід віднести факт звільнення декілька днів тому з посади голови однієї з канадських телерадіокомпаній Ги Фурнье, який допустив публікацію у журналі сатиричної статті про ліванців.

Може тепер мало хто пам’ятає, що передувало трагедії Бабиного Яру? З початку зі сміхом євреям нашивали невинні жовті зірки, потім їх з радістю обмежили у правах і нарешті, з холодним спокоєм знищували мільйонами у газових камерах та Бабиних Ярах. І як можна розцінити висновок державного органу, про те, що публічне використання виразів, які ображають єврейську націю є нормою у нашій державі?

Телеглядацька асоціація батьків України після такого вчинку з боку керівництва Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі із нетерпінням чекає відповіді від Президента, Уряду та силових міністрів для того, щоб остаточно з’ясувати для себе, в якій країні ми живимо і в якій країні будуть жити наші діти – демократичній чи фашистській!


Довідка із Закону України «Про захист суспільної моралі»:

Ст.1
Суспільна мораль - система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість.

Ст.2
Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка:
пропагує фашизм та неофашизм;
принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою;


Cт. 17
З метою реалізації та додержання вимог чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі, обігу продукції і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, продукції, що містить пропаганду культу насильства, жорстокості і порнографії, створюється Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі (далі - Національна комісія).

Ст. 19
Основними завданнями Національної комісії є:
контроль за дотриманням чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі;

До обов'язків Національної комісії належить:
попередження розповсюдження та заборона демонстрації фільмів, програм, інформаційних матеріалів, видовищних заходів тощо, які завдають шкоди моральності суспільства.
Ростоцький Максим

Голова ВГО «Телеглядацька
асоціація батьків України»,
член Національної
експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі.UKRAINE IS A SINGLE MOTHERLAND FOR EVERYBODY!Dear journalists and deputies, don’t be silent as you were in the 30’s years in fascist Germany.

All-Ukrainian non-government organization “TV Viewers association of parents of Ukraine” addressed the National Council of Ukraine on Television and Broadcasting with the request to give legal evaluation of the news, aimed at a general television viewers of the channels 1+1 and STB, where during its broadcast on July, 28, 2006, obscene language and words offensive to the Jewish nation were heard. With a view to carry out an expert evaluation of the stated materials for the purpose of compliance of the obscene words and expressions, which may offend the Jewish nation, with the Ukrainian nation morality, its spiritual and cultural development? With the purpose of objective judgment of the questions raised by our organization, the National Council turned to the National Expert Commission on the Protection of Public Morality with the request to make an examination, because according to the law of Ukraine, exactly the National Commission is in charge of protection of morality and culture in our country, preservation of its spirituality and traditions, provision the growing generation of decent education.


The National Expert Commission of Ukraine on the Protection of Public Morality entertained the appeal of the National Council and made an appropriate examination, which must have been aimed at the protection of public morality in the country (according to the aim of the Commission creation), and which was held because of the unknown reasons individually by the acting Head of the Commission Boiko M.I. without any meetings, debates that are applicable to any collective institution, and granting the documentation on this appeal to every member of the commission


The conclusion:


“The materials of the news channels STB and 1+1 from July, 18, 2006 sent by the National Council of Ukraine on Television and Broadcasting don’t contain any breach of the Law of Ukraine “On the protection of public morality”


Expert conclusion # 228
Letter from 22.09.2006 #344
Signed by Boiko M.I.


The conclusion is cynical, unprofessional and shameful! The question arises: whose interests defends this official?

Before making such a conclusion, “the defender of public morality”, Mr. Boiko, had to read the Law of Ukraine “On the protection of public morality” and understand that the public morality is a system of values (including cultural and spiritual) inherent in people! Is the Ukrainian culture and spirituality are bused on obscene language and anti – Semitism indeed and are the Ukrainian people not Ukrainian without obscene language?

Every qualified lawyer would have obligatory found out the definition of the term “public morality” (the legal extract is stated below) before applying to the law and understood that it covers a wide range of relations and refers not only to sexology in which Mikolo Boiko is engaged. On account of correct understanding of the term “morality” in democratically developed countries mass media uses a beep in its news reports instead of obscene language, moreover, when there is a danger of hearing these words by children. That’s why democratic legislation doesn’t allow using obscene language in public places and words which may be offensive for the whole race or nation, and imply legal liability for these facts.

Not very long ago in the USA, the favourite Hollywood actor of the millions of people, Mell Gibson , not publicly but in a private conversation with a police officer used expressions which could offend Jews. This turned out to be a social resonance for the whole world, which entailed numerous problems for the actor and made him apologize for a long and very often. It’s enough to speak about expressions towards Afro-Americans, because it’s punished severely in the USA. And none in the world will call such a demonstration of democracy, aimed at protection of all the races and nationalities of own country, censorial.

As an example of the demonstration of democracy is a fact of dismissal of the head of one of the Canadian TV and radio companies from his position a few days ago, which allowed publishing a satirical article about Lebanese in a magazine.

Nowadays one may hardly remember what prefaced the tragedy in Babyn Yar. At the beginning, innocent yellow stars were sewed with laughter on the clothes of the Jewish people, then they were disabled with pleasure, and at last, millions of people where annihilated in gas cameras and Babin Yar.

After such a decision of the authority of the National Expert Commission on the Protection of Public Morality, The “TV viewers association of parents of Ukraine” is looking forward to the answer of the President, Government and Ministers in order to find out what country we are living and what country our children will be living – democratic or fascist!

An extract form the Law of Ukraine “On the Protection of Public Morality”.

Article 1
Public morality is a system of ethical standards , principles of behaviour enforced in a society on the base of traditional, spiritual and cultural values, ideas of good, honor, public duty, conscience, justice.

Article 2
Prohibited the production and distribution of goods, which:
Promote fascism and neofascism;
Humiliate or offend a nation or an individual by national characteristic.Article 17
With a view to implement and adhere to the demands of current legislation in a sphere of protection of public morality, turnover of production and sight measures of sexual or erotic nature, production which contains promotion of violence, brutality and pornography, the National Expert Commission of Ukraine on the Protection of Public Morality is created (further, the National Commission).

Article 19
The main tasks of the National Commission are:
Control of adherence to the current legislation of Ukraine in the sphere of public morality protection;

The obligations of the National Commission are:
Prevention of distribution and prohibition to demonstrate films, programs, informational materials, sight measures etc, which cause damage to morality of a society.

Maxim Rostotsky

Head of ALL-Ukrainian NGO
“TV Viewers association of parents of Ukraine” ,
Member of the National Expert Commission
on the Protection of Public Morality.


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine