Non-governmental All-Ukrainian Public Organization
"TV Viewers Association of Parents of Ukraine"

Єдиний в Україні сайт, на якому міститься найпотрібніша і найправдивіша інформація про медіа та кіноіндустрію і завдяки якому кожна сім’я може своїми діями впливати на ефективний захист психофізичного здоров’я своєї дитини, зберегти міць родини, та культурні і духовні надбання країни.

Батьки обирають найкращий телеканал 2020 року

ТРК "Україна"
Інтер
1+1
СТБ
ICTV
Новий канал
UA:ПЕРШИЙ
2+2
ТЕТ
НТН
К 1
К 2
МЕГА


Батьки обирають найкращий телеканал для дітей 2020 року

Малятко TV
ПлюсПлюс
Піксель TV

20.07.2006

Прес-реліз. Комп’ютерна гра – забавка чи інструктор по тероризму?

Прес-реліз Всеукраїнської громадської організації «Телеглядацька асоціація батьків України». (Україномовна версія)

Комп’ютерна гра – забавка чи
інструктор по тероризму?


(Перша в Україні спроба розробити та впровадити у життя критерії маркування комп’ютерних ігор в залежності від вікової аудиторії осіб, на яку вони розраховані)

В той час, коли військові вчаться на комп’ютерних тренажерах керувати літаками та військовою технікою або звільняти заручників, маленькі діти, граючись в аналогічні комп’ютерні симулятори дійсності (ігри), отримують в пропагандистсько-нав’язливій формі знання про те, як вбивати або ставати терористами.

Всеукраїнською громадською організацією «Телеглядацька асоціація батьків України» на підставі звернень від обуреної громадськості було ретельно проаналізовано стан проблеми в Україні і зроблено висновок про неврегульованість належним чином в нашій державі питання, пов’язаного із користуванням, роздрібним продажем, публічним розповсюдженням (прокатом у інтернет-клубах) комп’ютерних ігор в залежності від віку дитини. на який може бути розрахована гра.

Врахувавши світовий правовий та науковий досвід високорозвинених демократичних країн (США, Велика Британія, інші країни Євросоюзу), а також величезну кількість трагічних випадків під впливом комп’ютерних ігор, Телеглядацькою асоціацією батьків України було розроблено пропозиції щодо правового удосконалення регулювання сфери розповсюдження комп’ютерних ігор в залежності від віку, на який вони розраховані. Зазначені розробки із правовим обґрунтуванням та аналізом світового досвіду було сьогодні (20.07.2006 року) направлено до Кабінету Міністрів України, Президента України, Голови Верховної Ради України з вимогою негайного розгляду та прийняття на іх базі відповідних нормативних актів. Зокрема, пропонується створити відповідну систему класифікації комп’ютерних ігор в залежності від віку осіб, починаючи з якого було б максимально безпечним для їхньої психіки грати у ці ігри, а також покласти обов’язок на один з органів виконавчої влади по проведенню експертних досліджень електронних програмних продуктів, на етапі, що передує їх розповсюдженню та реалізації з метою унеможливлення завдання неповнолітнім моральної, духовної та психічної шкоди. В якості критеріїв для такого експертного дослідження комп’ютерних ігор Всеукраїнською громадською організацією «Телеглядацька асоціація батьків України» пропонується (по аналогії із тим, як це питання колись було вирішено у Великій Британії) взяти за основу нормативи, що застосовуються для визначення Міністерством культури і туризму України вікової аудиторії фільмів, але із адаптацією до ігрової комп’ютерної специфіки із врахуванням міжнародного досвіду.


На думку експертів Всеукраїнської громадської організації «Телеглядацька асоціація батьків України» в силу того, що зовнішньо-політичний курс України спрямований на Євроінтеграцію, та зважаючи на те, що населення нашої держави прагне забезпечити в країні належні умови для виховання дітей і молоді та створити для цього безпечне інформаційне середовище, право на яке гарантовано громадянам низкою вітчизняних та міжнародних юридичних актів, прийняття нормативно-правового документу, який би врегулював відносини, пов’язані із користуванням, роздрібним продажем, публічним розповсюдженням (прокатом у інтернет-клубах) комп’ютерних ігор в залежності від віку людини, на який може бути розрахована гра, було б схвально сприйнято прогресивною світовою спільнотою та на черговий крок наблизило б нас до Євросоюзу . Слід відмітити і те, що наведення порядку у галузі комерції, пов’язаної із розповсюдженням комп’ютерних ігор, сприятиме декриміналізації підлітків та завдасть удар по чорному піратському бізнесу.

Докладніше на сайті організації:

www.tabu.org.ua

А також:

http://www.tabu.org.ua/?rcode=16&level=0&templ=list&mt=m&ot=n

http://www.tabu.org.ua/?fname=1153342592&level=1&templ=t1

http://www.tabu.org.ua/?fname=1153344100&level=1&templ=t1
Телеглядацька асоціація батьків України

Пресс-релиз Всеукраинской общественной организации «Телезрительская ассоциация родителей Украины» (Русскоязычная версия)

Компьютерная игра – развлечение
или инструктор по терроризму?


(Первая в Украине попытка разработать и воплотить в жизнь критерии маркирования компьютерных игр в зависимости от возрастной аудитории лиц, на которых они рассчитаны)

В то время когда военные учатся на компьютерных тренажёрах управлять самолётами и военной техникой или освобождать заложников, маленькие дети, играя в аналогичные компьютерные симуляторы действительности (игры) получают в пропагандистско-навязчивой форме знания о том, как убивать или стать террористом.

Всеукраинской общественной организацией «Телезрительская ассоциация родителей Украины» на основании обращений со стороны возмущённой общественности было тщательно проанализировано состояние проблемы в Украине и сделан вывод о недолжным образом отрегулированости в нашей стране вопроса связанного с пользованием, розничной продажей, публичным распространением ( прокатом в интернет-клубах) компьютерных игр в зависимости от возраста ребёнка на который может быть рассчитана игра.

Учитывая международный правовой и научный опыт высокоразвитых демократических стран (США, Великобритания, и другие страны Евросоюза), а так же большое колличество трагических случаев под воздействием компьютерных игр Телезрительской ассоциацией родителей Украины были разработаны предложения по правовому совершенствованию регулирования сферы связанной с распространением компьютерных игр в зависимости от возраста, на который они рассчитаны. Указанные разработки с правовым обоснованием и анализом международного опыта были сегодня (20.07.2006 года) направлены Кабинету Министров Украины, Президенту Украины, Председателю Верховного Совета Украины с требованием немедленного рассмотрения и принятия на их основе соответствующих нормативных актов. Предлагается создать соответствующую классификацию компьютерных игр в зависимости от возраста пользователя, начиная с которого было бы максимально безопасно для психики играть в эти игры, а также возложить на один из органов исполнительной власти обязанность по проведению экспертных исследований электронных программной продукции, на этапе предваряющем их распространение и реализацию с целью недопущения нанесения несовершеннолетним морального, духовного и психического вреда. В качестве критериев для такого экспертного исследования компьютерных игр Всеукраинской общественной организацией «Телезрительская ассоциация родителей Украины» предлагается (по аналогии с тем, как этот вопрос был решен в своё время в Великобритании) взять за основу нормативы, которые применяются для определением Министерством культуры и туризма Украины возрастной аудитории фильмов, но с адаптацией к игровой компьютерной специфике с учётом международного опыта.

По мне нию экспертов Всеукраинской общественной организацией «Телезрительская ассоциация родителей Украины» в силу того, что внешне-политический курс Украины направлен на Евроинтеграцию, а так же учитывая то, что население нашей страны желает обеспечить в государстве надлежащие условия для воспитания детей и молодёжи и создать для этого безопасное информационное пространство, право на которое гарантировано гражданам рядом отечественных и международных юридических актов, принятие нормативно-правового документа, который бы регулировал отношения, связанные с пользованием, розничной торговлей, публичным распространением (прокатом в интернет-клубах) компьютерных игр в зависимости от возраста лица, на который может быть рассчитана игра было бы добрительно воспринято прогрессивным мировым сообществом и на очередной шаг приблизило бы нас к Евросоюзу. Следует отметить и то, что наведение порядка в отрасли коммерции связанной с почти распространением компьютерных игр, будет содействовать декриминализации подростков и нанесёт удар по чёрному пиратскому бизнесу.

Подробней на сайте организации:

www.tabu.org.ua

А также:

http://www.tabu.org.ua/?rcode=16&level=0&templ=list&mt=m&ot=n

http://www.tabu.org.ua/?fname=1153342592&level=1&templ=t1

http://www.tabu.org.ua/?fname=1153344100&level=1&templ=t1
Телезрительская ассоциация родителей Украины


 • Кращі фільми для всієї родини • Кращі телеканали для всієї родини

  1. 1+1

  2. СТБ

  3. Інтер

  4. ICTV • Кращі кінотеатри для всієї родини

  1. Мережа кінотеатрів "Планета Кіно"

  2. Мережа кінотеатрів
  "Multiplex" (м.Київ)

  3. Розважальний комплекс «Dream Town» (м.Київ)
 •  УВАГА!  

  Шановні батьки! Просимо Вас у випадку виявлення фактів порушення законодавства України покликаного захищати суспільну мораль, або права неповнолітніх глядачів, слухачів, терміново звернутись до нашої організації із підтверджуючою інформацією (фото-відео зйомка, квитки кінотеатрів, запис телевізійних та радіопередач, тощо). Від Вас залежить європейський вибір, демократія, законність та майбутнє Української Нації. Майбутнє наших дітей в наших руках.


  Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших відомостей несуть автори публікацій, а рекламної інформації — рекламодавці. Організація може не поділяти думку авторів. Організація залишає за собою право редагувати надані матеріали.

  Публікація в інших виданнях матеріалів рубрик "колонка Максима Ростоцького" та "Фотогалерея" можлива тільки за умов погодження з автором.

  При використанні матеріалів сайту посилання на нього є обов’язковим.


  © Телеглядацька Асоціація Батьків України, 2004—2006
  Контакт: info@tabu.org.ua

  Створено: Addesign.com.ua, 2006
                                                                  META-Ukraine